وجبات دجاج

صدر دجاج بالاعشاب

صدر دجاج بالاعشاب

140 ج.م

مورج لاجوب

مورج لاجوب

140 ج.م

مورج بهار

مورج بهار

140 ج.م

فخذ دجاج بعضمه

فخذ دجاج بعضمه

140 ج.م

سبانخ تشيكن

سبانخ تشيكن

140 ج.م

تشيكن فيندالو

تشيكن فيندالو

140 ج.م

شاهى مورج

شاهى مورج

140 ج.م

كباب دجاج

كباب دجاج

140 ج.م

صدر دجاج بالثوم

صدر دجاج بالثوم

140 ج.م

فخذ دجاج تكا بالفلفل الأسود

فخذ دجاج تكا بالفلفل الأسود

140 ج.م

دجاج بالتنور

دجاج بالتنور

150 ج.م

كداي تشكن

كداي تشكن

140 ج.م

فخذ دجاج تكا بالجبنة

فخذ دجاج تكا بالجبنة

140 ج.م

دجاج تكا

دجاج تكا

140 ج.م

تشيكن كورما

تشيكن كورما

140 ج.م

تشيكن تكا مسلى

تشيكن تكا مسلى

140 ج.م

مورج مكنى بتر تشيكن

مورج مكنى بتر تشيكن

140 ج.م

0 cart count