وجبات دجاج

صدر دجاج بالاعشاب

صدر دجاج بالاعشاب

170 ج.م

مورج لاجوب

مورج لاجوب

170 ج.م

مورج بهار

مورج بهار

170 ج.م

فخذ دجاج بعضمه

فخذ دجاج بعضمه

170 ج.م

سبانخ تشيكن

سبانخ تشيكن

170 ج.م

تشيكن فيندالو

تشيكن فيندالو

170 ج.م

صدر دجاج بالثوم

صدر دجاج بالثوم

170 ج.م

شاهى مورج

شاهى مورج

170 ج.م

كباب دجاج

كباب دجاج

170 ج.م

فخذ دجاج تكا بالفلفل الأسود

فخذ دجاج تكا بالفلفل الأسود

170 ج.م

دجاج بالتنور

دجاج بالتنور

170 ج.م

دجاج تكا

دجاج تكا

170 ج.م

فخذ دجاج تكا بالجبنة

فخذ دجاج تكا بالجبنة

170 ج.م

كداي تشكن

كداي تشكن

170 ج.م

تشيكن تكا مسلى

تشيكن تكا مسلى

170 ج.م

تشيكن كورما

تشيكن كورما

170 ج.م

مورج مكنى بتر تشيكن

مورج مكنى بتر تشيكن

170 ج.م

0 cart count