وجبات خضار

ماتر بانير

ماتر بانير

134 ج.م

كومب ماكاى بالاك

كومب ماكاى بالاك

134 ج.م

شاهى بانير

شاهى بانير

134 ج.م

سبانخ بانير

سبانخ بانير

134 ج.م

بطاطس مشوية

بطاطس مشوية

134 ج.م

بانير نوابى

بانير نوابى

134 ج.م

بانير كوفتا

بانير كوفتا

134 ج.م

باميه كوترى

باميه كوترى

134 ج.م

الو غوبى

الو غوبى

134 ج.م

الفطر المشوى

الفطر المشوى

134 ج.م

الجبنة المشوية

الجبنة المشوية

134 ج.م

دال   مهراجا (أصفر)

دال مهراجا (أصفر)

134 ج.م

دال مهراجا (أسود)

دال مهراجا (أسود)

134 ج.م

خضار مشكلة

خضار مشكلة

134 ج.م

اتشارى الو

اتشارى الو

134 ج.م

باذنجان بايغان

باذنجان بايغان

134 ج.م

0 cart count